Palvelun linjaukset

Kestävyysloikka on Suomen ympäristökeskus Syken tarjoama ja ylläpitämä alusta ilmasto-, kiertotalous- ja luontoratkaisujen esittelemiseksi ja levittämiseksi.  

Se on avoin, pysyvä ja ilmainen palvelu kaikille toimijoille: kunnille, yrityksille, järjestöille, asukkaille, seurakunnille, tutkimushankkeille jne. 

Palvelun tarkoituksena on koota edistykselliset käytännöt yhteen palveluun siten, että eri toimijoiden ei tarvitsisi käyttää resursseja omien erillispalveluidensa rakentamiseen ja ylläpitoon.  

Palveluun halutaan vaikuttavia toimenpiteitä, jotka selkeästi edistävät ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotaloutta ja luontokadon pysäyttämistä.  

Palvelussa julkaistaan vain toteutettuja toimenpiteitä, ei ideoita, tavoitteita, julistuksia tai hanke-esittelyjä.   

Yritysten toimenpiteiden tulee olla toteutettuja, konkreettisia referenssikohteita. Yleisiä yritysesittelyjä ei julkaista.

SYKE voi omalla harkinnallaan lisätä tai hyväksyä Loikkaan kriteereistä poikkeavia esimerkkejä, jos niiden katsotaan muutoin sopivan palveluun ja edistävän kestävyystavoitteita.   

SYKE on luonut kriteerit palvelun sisällöstä ja tarkistaa sisällöt ennen julkaisemista. Se käy myös vuosittain läpi palvelun sisällön ja voi poistaa vanhentuneet esimerkit. Loikasta voidaan myös poistaa sinne jo aiemmin hyväksyttyä sisältöä, jos esille tulee tietoja, joiden valossa esimerkki ei enää täytä riittävästi kaikkia kestävyyden kriteereitä.

Ilmastoloikkien kriteerit

Ilmastoloikka on toimenpide, jolla on merkittävä päästöjä vähentävä vaikutus.   

Toimenpide on monistettava: näin esimerkillä on laajasti päästövähennyspotentiaalia myös muualla kuin toteutetussa kohteessa.  

Toimenpide on kustannustehokas ja toteutettavissa markkinaehtoisesti.  

Toimesta on saatavilla tietoa. Ilmastoloikka sisältää minimissään tiedot siitä mitä tehtiin ja mikä toimenpiteen vaikutus energiankulutukseen tai päästöihin oli. Loikan markkinoitavuutta lisää yksityiskohtaisemmat tiedot esimerkiksi investoinnin suuruudesta tai takaisinmaksuajasta.

Ilmastoloikka voi olla päästöjä vähentävä toimi eri sektoreilla, esimerkiksi liikenteessä, energiantuotannossa tai maataloudessa. 

Ilmastoloikan tulisi huomioida myös toimen nieluvaikutukset – ilmastoloikaksi katsottava merkittävästi päästöjä vähentävä toimi ei ole pelkästään metsäbiomassan hyödyntämiseen perustuva toimi. Metsäbiomassan korjuu pienentää aina metsän hiilivarastoa.  

Lähtökohtaisesti ilmastoloikaksi ei lueta polttoon perustuvaa energiantuotantoa kuten bioenergiaa, ellei kyseessä ole tehokas hybridiratkaisu, jossa pääpaino on muilla lämmitystavoilla.  

Puu rakennusmateriaalina ei yksin tee toimenpiteestä edistyksellistä. Puurunkoisten rakennusten on oltava huomattavasti, vähintään 40 prosenttia A-luokkaa energiatehokkaampi.  

Kiertotalousloikkien kriteerit

Kiertotalousloikka on teko, joka edistää kiertotaloutta. Kiertotalousloikka on toimenpide, joka vähentää merkittävästi luonnonvarojen kulutusta suoraan tai välillisesti esimerkiksi  

 • lisäämällä uudelleenkäyttöä, uudelleenvalmistusta, korjausta ja kierrätystä  
 • välttämällä ja vähentämällä syntyvän jätteen määrää  
 • edistämällä tavaroiden pitkäikäisyyttä   
 • edistämällä jakamistaloutta eli tavaroiden vuokraamista, lainaamista tai yhteiskäyttöä  
 • vähentämällä tavaroiden kulutusta  

Kiertotalouteen sisältyy ajatus taloudellisesta toiminnasta, jonka ansaintalogiikka kytkeytyy materiaalien arvon säilyttämiseen, palveluihin ja erilaisiin jakamistalouden ratkaisuihin.  

 Kiertotalousloikassa kyse voi olla esimerkiksi palveluiden tai tuotteiden kehittämisestä tai taloudellisesti kannattavista, materiaalitehokkaista toimintamalleista.  

 Onnistunut kiertotalousloikka voi esimerkiksi luoda uusia työpaikkoja, tuoda uusia luonnonvaroja säästäviä hyödykkeitä ihmisten käyttöön tai lisätä ihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja terveyttä. 

 Onnistuneen ja vaikuttavan kiertotalousloikan ominaisuuksia ovat myös edistyksellisyys, uutuusarvo, skaalattavuus, innostavuus ja monistettavuus.  

 Kiertotalous ja ilmastopäästöjen vähentäminen sekä toisaalta luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ihmisten hyvinvointi ovat lähes aina kytköksissä toisiinsa. Parhaissa kiertotalousloikissa mitään osa-aluetta ei ole laiminlyöty muiden menestyksen kustannuksella ja nämä ristikkäisten vaikutusten mahdollisuudet on tunnistettu ja huomioitu.  

Luontoloikkien kriteerit 

Luontoloikka on toimenpide, joka tähtää luontokadon pysäyttämiseen. Hyvä luontoloikka kuvastaa kunnan uudenlaista toimintaa, joka taustoitetaan ja jossa kerrotaan päätöksentekoprosessista, kustannuksista, toimenpiteistä, luontohyödyistä ja viestinnästä. 

Luontoloikka on toimenpide, joka 

Ylläpitää tai pitkällä aikavälillä säilyttää merkittävästi luonnon monimuotoisuutta  

 • Esimerkiksi Metso- tai Helmi- suojelukohteen perustaminen  
 • Esimerkiksi ekologinen kompensaation toteuttaminen  

 Parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa  

 • Esimerkiksi kosteikon, suon tai pienveden kunnostaminen  
 • Esimerkiksi niityn perustaminen, kunnostaminen ja ylläpito  
 • Esimerkiksi lahopuun ja säästöpuiden lisääminen kunnan metsissä sekä vanhojen ja järeiden lehtipuiden säästäminen hakkuissa  

 Johtaa luontoa huomioivaan toimintaan tai luonnon kannalta kestävää elämäntapamuutokseen  

 • Esimerkiksi hankintojen kriteereissä huomioidaan luonnon monimuotoisuusvaikutukset  
 • Esimerkiksi viestintäkampanja virtavesien kunnostamisesta tai luonnon monimuotoisuuden hyödyistä kuntalaisille  
 • Esimerkiksi kasvis- ja kalapainotteisen ruokavalion hyödyistä kertominen sekä luomutuotannon tukeminen  

 Edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä liittyen luonnon virkistys- ja kulttuuripalveluihin  

 • Esimerkiksi elämyksellisen luontopolun rakentaminen  
 • Esimerkiksi opastustaulujen rakentaminen arvokkaille luontokohteille, joka lisää tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä myös ihmisen hyvinvoinnille ja kansantaloudelle  
 • Esimerkiksi lähiluontokohteiden turvaaminen kaavoituksella tai suojelulla  
Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.