Sipooseen sopivat vähäpäästöiset työmaat

Sipoon Söderkullan liikenneympyrä lintuperspektiivistä. Ympyrään on ajamassa yksi auto ja siitä on poistumassa toinen. Liikenneympyrän keskellä on maaluttuna kompassi. Reunalla vanha rakennus. Taustalla vihreää nurmea ja puita.
Kuva 1. Sipoon Söderkullaan vuonna 2023 valmistunut uusi liikenneympyrä. Kuvaaja: Kari Ojamies.

Hankinnoilla voi vaikuttaa merkittävään osuuteen työmailla syntyvistä päästöistä ja tukea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Siksi monet Suomen suuret kaupungit ovat sitoutuneet kehittämään työmaitaan kohti päästöttömyyttä Green Deal -sitoumuksen avulla. Vastaavat keinot ja toteuttamistavat ovat pienessä kunnassa tyypillisesti erilaiset ja siksi Sipoossa päätettiin kehittämishankkeen avulla kokeilla ja kehittää työmaiden päästöjen vähentämistä ja kierrätysmateriaalien tehokkaampaa hyötykäyttöä tukevia uusia hankintakriteereitä.  

Kokeilu osoitti, että katu- ja viherurakoitsijoille asetettavien hankintakriteerien tiukennus onnistuu myös pienemmässä kunnassa ja että urakoitsijoiden valmiusaste ja halukkuus työmaiden vähäpäästöisyyden edistämiseen on korkealla tasolla. 

Hankintakriteerien laatiminen ja tarkastelu

Kun Hiilineutraalit hankintakäytännöt Sipoon kunnan katu- ja viherrakentamisessa ja -ylläpidossa, toteutuksen askelmerkit -kehittämishanke keväällä 2021 käynnistettiin, Sipoon kunnan katu- ja viherrakentamisessa oli käytetty jo jonkin verran kierrätysmateriaaleja, kuten betonimursketta ja maamassoja neitseellisten raaka-aineiden sijaan. Investointi- ja ylläpitourakoiden tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut kuitenkaan erityisesti huomioitu ilmasto- tai ympäristökriteerejä.  

Ennakkoon urakoitsijoille asetettavien uusien hankintakriteerien asettamisessa nähtiin riskinä se, että pienempien ja paikallisten urakoitsijoiden mahdollisuudet urakkakilpailuissa pärjäämiseen saattavat olennaisesti heiketä liian tiukkojen vaatimusten myötä. Tämän vuoksi paikallisten urakoitsijoiden kanssa käytiin aluksi kevyttä markkinavuoropuhelua uusien hankintakriteerien lähtötason kartoittamiseksi. 

Kehityshankkeen keskeisimpiä tavoitteita olivatkin uusien hankintakriteerien määrittäminen toimintaympäristöön soveltuviksi sekä kriteerien pilotointi valikoiduissa työmaakohteissa. Hankintakriteerien määrittämisen lähtökohtana oli kriteerien painoarvon ja vaikuttavuuden kasvattaminen vaiheittain pilotoinneista saatujen kokemusten perusteella.  

Hankintakriteerien laatimisessa huomioitiin paikallisten urakoitsijoiden näkemysten ohella myös yleisesti muita pienemmän kunnan erityispiirteitä ja hankintayksikön käytössä olevia resursseja. Tarkastelun tuloksena katu- ja vihertyömaiden päästöttömyyttä ja kierrätysmateriaalien uusiokäyttöä edistävät hankintakriteerit jaoteltiin viiteen eri luokkaan: 

 • Työmaakone- ja kuljetuskaluston päästöluokat 
 • Biopolttoaineet 
 • Kierrätysmateriaalin uusiokäyttö (mm. betonimurske) 
 • Urakoitsijan työmaasähkösopimukset 
 • Urakoitsijan ympäristösertifikaatit. 

Hankintakriteerejä tarkasteltiin hankkeen aikana yleisellä tasolla myös muun muassa kustannustehokkuuden ja päästövaikutusten näkökulmasta (kuva 2). Lisäksi hankintakriteerien tarkemmassa tarkastelussa arvioitiin kriteeriluokkien kiristämisen vaikutuksia eri kokoisten työmaiden kokonaispäästöihin (kuva 3).

Selvitys esitetty taulukkomuodossa. Merkittävimmät vaikutukset todettiin kalutoluokitusten kiristämisessä ja betonimurskeen hyödyntämisessä päästötehokkuuden näkökulmasta.
Kuva 2. Selvitysten tulosten koonti. Vaikutukset esitetty tähtiluokituksella, jonka selitykset on avattu taulukon alaosassa. Kuva: A-Insinöörit, Vähäpäästöiset työmaat (uudenmaanliitto.fi).
Päästövaikutukset eri kokoisiin työmaihin taulukkomuodossa. Päästövaikutukset ovat hyvin samat työmaan koosta riippumatta.
Kuva 3. Päästövähennystoimenpiteiden suorat vaikutukset tyyppityömaiden kokonaispäästöihin Kuva: A-Insinöörit, Vähäpäästöiset työmaat (uudenmaanliitto.fi).

Pilotointi ja tulokset 

Kevään ja syksyn 2022 aikana toteutetussa kehityshankkeen ensimmäisessä kokeilussa keskityttiin urakoitsijoiden työmaakone- ja kuljetuskaluston päästöluokitukselle (STAGE ja EURO) asetettavien vaatimusten kiristämiseen kahdessa Etelä-Sipooseen sijoittuvassa pienurakassa. Täyttämällä tarjouspyyntöasiakirjaan asetetun EURO 4 -luokan ja STAGE IIIA -luokan päästöluokkavaatimuksen urakoitsijan oli mahdollista saada tarjousten vertailussa 10 laatupistettä.  

Molemmissa pilottikilpailutuksissa kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat, paikalliset urakoitsijat mukaan lukien, pystyivät tarjoamaan asetetun kriteerin mukaista työmaakalustoa. Kokeilun jälkeen kyseisen hankintakriteerin käyttämistä on jatkettu soveltuvissa katu- ja viherurakoissa vuoden 2023 aikana. 

Kehityshanke ja sen aikana toteutetut kokeilut osoittivat, että työmaiden päästöjen leikkaamista voidaan edistää pienemmässäkin kunnassa urakkakilpailutusten hankintaprosesseja kehittämällä. Uusien vaikuttavuuteen tähtäävien ilmasto- ja ympäristökriteerien käyttöönotto edellyttää aina kuitenkin hankintayksiköltä urakkakohtaista arviointia sekä mahdollisten seurantamenetelmien kehittämistä urakoitsijoille asetettavien vaatimusten todentamiseksi.

suunnittelija Jere Loikkanen, Sipoon kunta

Pilotista kohti tavoitteellista ja harkittua toimintaa 

Vaikka kehityshanke onkin saatu Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman osalta päätökseen, jatkuu hankkeen myötä kehitettyjen uusien hankintakriteerien pilotointi ja käyttöönotto edelleen soveltuvissa investointi- ja ylläpitokohteissa.  

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus esimerkiksi kannustaa urakoitsijoita hankintakriteerien kautta entistä uudempaan ja vähäpäästöisempään työmaakone- ja kuljetuskalustoon. Myös muiden kriteeriluokkien pilotointia arvioidaan soveltuvien työmaakohteiden yhteydessä.  

Pidemmän aikavälin tavoitteena on tunnistaa kustannustehokkuudeltaan ja päästövaikutuksiltaan vaikuttavimmat hankintakriteerit, ja päivittää ne osaksi urakkakilpailutusten hankinta-asiakirjoja.  

Julkisten hankintojen roolia kunnan ilmasto- ja kestävyystyössä on tarkoitus arvioida tarkemmin osana vuonna 2024 päivitettävää Sipoon ilmastosuunnitelmaa.

Hankkeen toteuttajat 

Hankkeen toteutuksesta vastasi Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston katu- ja viheralueyksikkö yhteistyössä kehittäminen ja tuki -yksikön kanssa. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat mm. konsulttitoimisto A-Insinöörit, KUUMA-seudun kunnat sekä paikalliset urakoitsijat. 

Lisätietoja ja linkkejä

Suunnittelija Jere Loikkanen, jere.loikkanen@sipoo.fi 

Yhteenveto

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

 • Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustushaun tuella toteutettu kehittämishanke 
 • Hanke toteutettiin vuosina 2021–2022  
 • Kokeilun tavoitteena oli kunnan katu- ja vihertyömaiden päästöttömyyden ja kierrätysmateriaalien uusiokäytön edistäminen 
 • Tehtävät toimenpiteet kohdistuivat kunnan katu- ja viherrakentamisen sekä kunnossapidon hankintaprosessien kehittämiseen 
 • Tarkoituksena oli pilottikohteiden avulla löytää työkaluja työmaiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kunnan kestävän kehityksen työn toteutukseen.

Keskeiset tulokset ja havainnot

 • Urakoitsijoiden valmiusaste ja halukkuus osallistua työmaiden päästövähennystalkoisiin on ollut odotettua korkeammalla tasolla 
 • Hankintakriteerien kehittämistyö edellyttää realististen tavoitteiden asettamista, pilotointia sekä aktiivista markkinavuoropuhelua paikallisten urakoitsijoiden ja urakkakilpailutuksia toteuttavien kunnan asiantuntijoiden välillä 
 • Uusien hankintakriteerien pilotointi sekä useamman kriteerin yhtäaikainen käyttäminen tarjouspyynnössä edellyttävät hankintayksiköltä urakkakohtaista arviointia; sovellettavan kriteerin valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. urakkatyyppi, urakan kokoluokka ja vallitseva markkinatilanne 
 • Urakoitsijalle asetettujen vaatimusten toteutuminen edellyttää seurantamenetelmien käyttöönottoa tilaajan puolelta.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle A-insinöörit Oy.
Loikka-arkisto toimijalle Ympäristöministeriö.
Loikka-arkisto kunnalle Sipoo.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.