Mutkia matkaan – Salmelanojan vesien hallinta, vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi

Ylivieskan Salmelanojan yläjuoksulle on suunniteltu kolme vesiä viivyttävää ratkaisua, joissa vedet voisivat hallitusti nousta metsäojissa tulva-aikoina, aiheuttamatta kuitenkaan haittaa metsänkasvulle. Kohteisiin on suunniteltu pohjakynnysratkaisut, joilla vesi saadaan pysymään nykyisellä tasolla normaalitilanteessa, mutta nostamaan vettä ylivirtaama-aikoina alueen metsäojiin ja näin viivyttämään vettä alueella hallitusti. Näistä suunnitelmista hankkeen puitteissa tullaan toteuttamaan kaksi.

Näiden lisäksi alajuoksulle kaupungin omistamalle metsämaalle on suunniteltu metsäinen kosteikkoalue. Tämä kosteikkoalue tulisi sijaitsemaan kaupungin eteläpuolella Konttisuon alueella. Alueelle johdettaisiin vettä Salmelanojasta rakennettavan johtouoman avulla. Kohteen lähtökohtana on, että vedet voivat viipyä siellä pidempään ja antaa kohteen kehittyä luonnon monimuotoisuuden ehdoilla. Vesi saisi kulkea alueen läpi ja se palautuisi Salmiperän kautta kulkevan uoman kautta takaisin Salmelanojaan. Suunniteltu kosteikkoalue sijaitsee valtion rautatie ja autotien vierellä, ja näiden rakenteiden suojelemiseksi kosteikon pohjoispuolelle on suunniteltu suojapenger. Kohteen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2023.

Salmelanojan valuma-alue on keski- ja yläosiltaan lähes yksinomaan metsätalousaluetta. Näille metsäalueille on hankkeessa myös kartoitettu ja suunniteltu metsäojien varteen sijoittuvia vesienhoidollisia ratkaisuja, joilla myös viivytetään vesien purkautumista Salmelanojan pääuomaan. Suunnitelmassa ehdotettuja ratkaisuja ovat soiden ennallistaminen, kaksitasouomat sekä laskeutusaltaat ja putkipadot.

Hanketta rahoittaa Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (70 % valtionavustus). Avustettavan hankkeen toteutusaika on 09.01.2022 – 31.10.2023.

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.