Salon Paikku -paikallisliikenteen maksuton kampanjajakso täytti linja-autoja jo toisena kesänä

Salon seudun paikallisliikenne Paikku tarjosi jo toista vuotta maksuttomia paikallisliikenteen kokeilujaksoja lisätäkseen joukkoliikenteen houkuttavuutta ja rohkaistakseen ihmisiä valitsemaan yksityisautoilun sijaan kestävämpiä tapoja liikkua. Salossa on vuodesta 2019 panostettu merkittävästi kaupungin sisäiseen joukkoliikenteeseen ja joukkoliikenteen kehittäminen houkuttelevaksi liikkumismuodoksi on osa Salon kaupunkistrategiaa. Maksuttomien kampanjoiden tavoitteena on kannustaa perinteisesti pääasiassa henkilöautoilevia salolaisia kokeilemaan linja-autolla kulkemista ja sitä kautta madaltaa kynnystä matkustaa joukkoliikenteellä myös muulloin.

Kesäisen maantien varressa bussipysäkki. Pysäkillä seisoo neljä henkilöä, joista ensimmäinen viittaa keltaista bussia pysähtymään. Bussin keulassa lukee "PAIKKU".
Kuva: Salon kaupunki, 2023

Kampanjoita on toteutettu koulujen loma-aikoina kolme: kesinä 2022 ja 2023 juhannuksesta alkaen heinäkuun loppuun sekä hiihtolomaviikolla 2023. Yleensä loma-aikoina joukkoliikenteen käyttö hiljenee merkittävästi. Joukkoliikenne on kuitenkin osalle kuntalaisista välttämätön kulkumuoto, ja siksi joukkoliikenneyhteyksiä halutaan tarjota myös loma-aikoina. Kampanjoiden avulla loma-ajan joukkoliikenteen kestävyyttä on samalla merkittävästi parannettu, sillä tyhjinä ajettavat linja-autot eivät ole ekologisia. Kesän kampanjat ovat osoittautuneet menestyksiksi. Ensimmäisen kokeilujakson aikana kesällä 2022 matkamäärät nelinkertaistuivat edellisvuodesta 2021, nousten näin 40 000:een. Vuonna 2023 joukkoliikenteellä tehtiin kokeilujaksolla jo 50 000 matkaa.

Salon joukkoliikenteen matkamäärät ovat nousseet myös maksuttomien kampanjajaksojen ulkopuolella. Osittain nousu on vielä toipumista koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta, mutta vuonna 2023 syyskuussa ylitettiin jo vuoden 2021 koko vuoden matkamäärät. Erityisen positiivista on, että maksavien matkustajien määrät ovat kasvaneet koululaisten matkustuksen säilyessä entisellään. Voidaan siis todeta, että henkilöautoilevia salolaisia on siirtynyt vähintään joukkoliikenteen satunnaisiksi käyttäjiksi. Alla olevassa kuvaajassa 1 näkyy Paikun kumulatiivinen, vuotuinen nousukertymä vuosilta 2021–2023 ja kuvaajassa 2 kuukausittaiset nousumäärät Salon joukkoliikenteessä 2021–2023.

Salon joukkoliikenteen kumulatiivinen, vuotuinen nousukertymä 2021 - 2023:2021 / noin 420 000 nousua 2022 / noin 550 000 nousua 2023 / arviolta noin 610 000 nousua
Lähde: Salon kaupunki, 2023

 

Kuukausittaiset nousumäärät Salon joukkoliikenteessä 2021 - 2023. Salon joukkoliikenteen matkamäärät ovat nousseet vuodesta 2021 lähtien myös maksuttomien kampanjajaksojen ulkopuolella. Syyskuun 2023 matkamäärä ylitti koko vuoden 2021 matkamäärät.
Lähde: Salon kaupunki, 2023

Ylläpitääkseen nousujohteista matkustuskehitystä ja kehittääkseen Paikkua entistä paremmin kuntalaisten tarpeita palvelevaksi, Salon kaupunki on osallistanut myös paikallisliikenteen käyttäjiä palveluiden kehittämiseen muun muassa asiakaskyselyjen kautta. Tuorein kysely toteutettiin maksuttoman kesäkampanjan aikana kesä-elokuussa 2023. Kyselyyn saatiin lähes 400 vastausta. Vastausten mukaan Paikussa parasta on kahden tunnin vaihto-oikeus ja säännölliset vuorovälit. Kyselyssä maksuton kampanja sai kiitosta, samoin se, että Paikku-linjasto kattaa tasa-arvoisesti Salon eri kolkat. Positiivista oli, että vastausten perusteella kampanja-aikana tehdyistä matkoista lähes 60 % oli ollut joko työ- tai asiointimatkoja. Näin vastaukset vahvistivat, että kampanja osaltaan edisti myös kaupungin strategista tavoitetta arjen liikkumisen kestävöittämisestä. Vastaajista yli 90 % kertoi matkustavansa Paikussa myös kampanjoiden ulkopuolella vähintään satunnaisesti. Suurimmat syyt puolestaan siihen, ettei Paikkua käytetä, olivat aikaisempien asiakaskyselyjen tapaan ilta- ja viikonloppuyhteyksien puuttuminen.

Salossa on haluttu systemaattisesti kehittää joukkoliikennettä. Apuna joukkoliikenteen tunnettavuuden parantamisessa ovat olleet ilmastoperusteista joukkoliikenteen valtionavustusta saaneet Salolaiset bussiin (2019) ja Paikulla perille (2022) -hankkeet. Hankkeiden tavoitteena oli parantaa salolaisten mielikuvaa joukkoliikenteestä ja houkutella entistä useampi joukkoliikenteen käyttäjäksi. Erityisesti Paikulla perille -hankkeessa toteutettujen maksuttomien kokeilujaksojen myötä lisättiin onnistuneesti Paikku-liikenteen tunnettuutta ja näkyvyyttä kuntalaisten arjessa. Hankkeissa aloitettu työ Salon seudun joukkoliikenteen palveluiden kehittämisestä jatkuu. Liikennepalvelupäällikkö Tanja Aholan mukaan olennaisen tärkeää joukkoliikenteen kehittämiselle on ollut se, että alkuvuodesta 2022 alkaen joukkoliikennettä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä kunnan päättäjistä muodostetun joukkoliikennetyöryhmän kanssa. Seuraavana askeleena Salon joukkoliikenteen kehittämisessä on elokuussa 2023 käynnistetty, kuntalaisten pitkään toivoma iltaliikennekokeilu.

Kaksi keltaista bussia seisoo pysäkillä. Etummaiseen bussiin on nousemassa matkustajia etu- ja takaovista.
Kuva: Salon kaupunki, 2023

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Salo.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.