Lappeenrannassa edistetään virkistäytymismahdollisuuksia ja monimuotoisuutta niittyverkostolla

Lappeenrannassa aloitettiin pari vuotta sitten niittyverkostohanke, jolla tavoitellaan ylläpidon kustannussäästöjä, kaivuumaiden hyödyntämistä, hiilijalanjäljen pienentämistä ja kaupunkiympäristön monimuotoisuuden lisäämistä. Verkoston kehittämisen tavoitteena on myös alueellisen imagon, maisema-arvon ja asukkaiden virkistysympäristön monipuolisuuden vahvistaminen.

Niittyverkosto koostuu varsinaisista niityistä ja niiden tukialueista, kuten metsien reunavyöhykkeistä, viljelypalstoista, puistoista ja puutarhoista. Vuosien 2019–2021 aikana uusia niittyinä hoidettavia kohteita luotiin 40 kappaletta, ja ne sijoittuvat pääosin lähelle rakennettuja ympäristöjä.

Lappeenrannan arboretumin alueella sijaitseva Pappilanpellon niitty © Lappeenrannan kaupunki

Niittyjen toteutuksen lähtökohtana niittyverkoston yleissuunnitelma

Ajatus niittyhankkeesta oli esillä jo pidemmän aikaa, mutta toden teolla hanke käynnistyi niittyverkoston yleissuunnitelman myötä, joka laadittiin vuonna 2019. Suunnitelman laati Lappeenrannan kaupungin monialaisen ohjausryhmän ohjauksessa suunnittelukonsultti Ramboll Finland Oy.

Niittyverkoston yleissuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluivat Lappeenrannan ydinkeskusta ja sitä ympäröivät rakennetut ympäristöt sekä Joutsenon ja Rauhan taajama-alueet. Suunnittelun alussa kartoitettiin suunnittelualueen olemassa olevat niityt, niittyjen tukialueet ja potentiaaliset niityiksi muutettavat alueet kaupunkiympäristöissä. Suunnittelun lähtötiedoiksi laadittiin myös alueiden kasvupaikkatyyppien, maaperän ja siniverkoston yhteen vetävät analyysikartat.

Kartoitustyön ja lähtötietoaineistojen pohjalta laadittiin niittyverkoston yleissuunnitelma ja rakennus- ja hoitokortit eri niittytyypeille jatkosuunnittelua ja toteutusta varten. Rakentamis- ja hoitokorteissa on määritelty niittytyyppien ominaispiirteet, niittyjen tavoitetilat, perustamistavat ja hoito. Pilottikohteiden tarkempi suunnittelu ja toteutus aloitettiin heti yleissuunnitelman valmistuttua.

Niittyverkostot vahvistavat luonnon monimuotoisuutta

Lappeenrannan Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialaan kuuluva Kadut ja ympäristötiimi on lähivuosina toteuttanut systemaattisesti kaupungin niittyverkostoa. Verkoston kehittäminen ja sen myötä niittyjen kytkeytyneisyys vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Niittyjen ja ketojen kehittymistä edesauttaa erityisesti se, että Lappeenranta sijaitsee Salpausselän päällä, ja alueen maaperä on luontaisesti karu ja vettäläpäisevä.

Seudulla on myös arvokkaita paahdeympäristöjä, niiden eliölajeja sekä avointen elinympäristöjen hyönteislajistoa. Myös Venäjän rajan läheisyys on tärkeää ekologisesti, sillä kaakosta leviää uusia eteläisiä lajeja.

Niittyalueverkosto tukee tiiviisti rakennetun keskustan biodiversiteettiä. Niityt voivat olla kooltaan pieniä, mutta merkitykseltään suuria. Niittyverkoston avulla nousee esille myös tienvarsien ja muiden niin sanottujen joutomaiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

Niittyverkosto luo myös virkistysmahdollisuuksia

Niityistä on hyötyä myös virkistäytymismielessä. Esimeriksi Lappeenrannan arboretumin alueella sijaitseva Pappilanpellon niitty on keskustan lähelle oleva, suosittu ulkoilualue ja piknik-paikka. Puistoalue on asukkaille erityisen tärkeä, ja siellä on järjestetty myös useita yhteisöllisiä tapahtumia. Alueen vieressä toimii myös kahvila, taidegalleria ja kesäteatteri.

Toinen hyvä esimerkki virkistystarkoitusta palvelevasta niitystä on Lappeenrannan keskustan alueelle sijoittuvan linnoituksen niityt. Niittyjen pinta-ala linnoituksen alueella on lähes neljä hehtaaria. Linnoituksen niityt ovat arvoniittyjä, ja niillä kasvaa uhanalaisia kasveja. Alueella on merkittävä kulttuurihistoriallinen arvo, sillä alueella on ollut asutusta 1500-luvulta asti, minkä lisäksi alueella on säilynyt vanhoja kulttuurikasveja menneiltä vuosisadoilta.

Linnoituksen ympäristö on keskeinen virkistysalue Lappeenrannassa asuville ja kaupungissa vieraileville. Linnoituksen alueella järjestetään paljon erilaista toimintaa, minkä lisäksi alueella on muun muassa asutusta, museoita, kuvataidekoulu sekä luonto- ja kulttuuripolku.

Vilho Petter Nenosen puisto © Lappeenrannan kaupunki

Kustannustehokkuus ja niittykummit tulevaisuuden suunnitelmina

Lappeenrannan niittyverkoston kehittäminen jatkuu tulevina vuosina. Kasvavan niittyverkoston myötä kehitettävänä on niittyjen hoidon suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena on, että hoidon osalta löydettäisiin mahdollisimman kustannustehokkaat ratkaisut. Haasteena on myös kunnossapitokaluston sopivuus niittyjen hoitoon.

Niittyjen lisääntyessä rakennetussa ympäristössä, myös asukkaat ovat esittäneet kiinnostusta niitä kohtaan. Niittyhankkeen alussa kyselyjä niittyjen hoidosta esitettiin enemmän, mutta niittyihin liittyvän tiedon lisääntyessä niittypalautteet ovat vähentyneet.

Seuraavana tavoitteena on myös asukasryhmien, yhteisöjen ja järjestöjen osallistaminen niittyjen kehittämiseen. Suunnitteilla on niittykummi-toiminta, jossa niittykummit osallistuvat esimerkiksi niittyjen perustamiseen ja hoitamiseen. Tämä tuo asukkaat lähemmäs niittyjä ja niiden hyötyjä.

Lisätietoja

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Lappeenranta.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.