Perinnebiotooppien hoitoa ja inventointia Iissä

Lampaat seisovat pitkospuilla.
Lampaat pitkospuilla. Kuva Anita sievänen.

Pohjois-Iin kylässä lampaat ylläpitävät laiduntamalla uhanalaisten perinnebiotooppien eli niittyjen ja hakamaiden monimuotoisuutta ja perinnemaisemia mm. Hiastinhaaran luontopolun alueella. Perinnebiotoopit ovat pitkään jatkuneen perinteisen maatalouskäytön, laidunnuksen ja niiton myötä kehittyneitä monilajisia luonnonniittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Maatalouden muutoksen takia monia alueita on jäänyt pois käytöstä ja kasvanut umpeen, minkä takia perinnebiotoopit ovat uhanalaisia. Perinnebiotoopit ovat lajistollisesti rikkaimpia luontotyyppejämme ja tärkeitä monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Lammaslaitumet elävöittävät maisemaa

Pohjois-Ii:n kyläyhdistys on hoitanut yhteistyössä paikallisen lampurin Olli Häyrysen kanssa Hiastinhaaran luontopolun varren laitumia jo useamman vuoden ajan. Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueella sijaitsevien Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumien perustamisen tavoitteena on ollut luonnon monimuotoisuuden edistäminen, luontopolun varren maiseman elävöittäminen ja seudullisesti mielenkiintoisen tutustumiskohteen luominen.

Näkymä Patakarin lintutornilta Hiastinhaaralle päin.
Näkymä Patakarin lintutornilta Hiastinhaaralle päin. Kuva Anita Sievänen.

Alueen perinteinen laidunnus on vähentynyt 60-luvulta lähtien, jonka seurauksena Hiastinhaaran tulvauoma ja merenrannat ovat umpeenkasvaneet ja pusikoituneet. Kyläyhdistys päätti tarttua toimeen, kun alueen havaittiin päässeen pusikoitumaan pahasti ja luontopolun rapistuneen huonoon kuntoon.

Perinnebiotooppien hoidossa valoa suosiville niittykasveille luodaan tilaa raivaamalla ja laiduntaen. Hoidosta hyötyvät myös monet hyönteiset. Laiduntaminen luonnonympäristössä on yksi harvoista ruoantuotantotavoista, joka parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Laidunnus luo tilaa niittyjen pienimmille asukeille

Kesällä 2020 Pohjois-Pohjanmaalla inventoitiin mm. Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaidunalueita sekä Hiastinhaaran suistoalueita. Tavoitteena oli päivittää tietoja perinnemaisemien tilasta ja hoitotarpeista. Maastokäynnillä päivitettiin tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta sekä nykyisestä hoidosta ja annettiin ohjeita hoitoon. Myös kasvillisuus ja puusto kartoitettiin. Kesän 2020 maastokäynnillä havaittiin Hiastinhaaran lammaslaitumelta ensimmäistä kertaa paunikko, joka on pieni, uhanalainen rantakasvi.

Vaarantuneeksi (VU) luokiteltu paunikko hyötyy laidunnuksesta, koska laidunnus luo lajin tarvitsemia avoimia kasvupaikkoja. Ilman laidunnusta korkea järviruoko valtaa monien tällaisten pienten rantakasvien kasvupaikat.

Kuva paunikosta.

Paunikon löysi Marika Laurila Pohjois-Pohjanmaan Elyn inventoija. Kuva Anita Sievänen.Hiastinhaaran lammaslaidunta (ala n. 5 ha) on laidunnettu vuodesta 2014. Hiastinhaaran laidun on luokiteltu vuoden 2020 perinnebiotooppi-inventoinnissa paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Kohteen perinnebiotoopit ovat valoisaa, harvapuustoista ja heinävaltaista hakamaata pääpuinaan harmaaleppä ja hieskoivu. Yleisimmät kasvilajit ovat nurmilauha, nurmirölli, mesimarja, puna-ailakki ja metsätähti. Laitumella on myös kosteita luhtaisia painanteita suokasveineen. Alueelta on havaittu kuusi huomionarvoista kasvilajia: hentosuolake, mutayrtti, nurmitatar, merisara, rantanätkelmä sekä uhanalainen paunikko. Joenrantaniityllä kasvaa jokapaikansaraa ja luhtakastikkaa.

Patakarin lammaslaidun (2,2 ha) on ollut käytössä vuodesta 2018. Luontopolku kulkee myös sen läpi päättyen Patakarin lintutornille. Polun varrella on nuorta maankohoamisrannan lehtimetsää ja lintutornin luona edustavaa rantaniittyä, jolla kasvaa myös paunikkoa.

HELMI-ohjelma kannattaa!

Hyvien kokemusten innoittamana Hiastinhaaran yläosaan perustettiin uusi Junnilan lammaslaidunalue kesällä 2022. Pohjois-Iin kyläyhdistys sai Ely-keskukselta JärjestöHELMI -avustuksen, jolla 4,8 ha laidunalue toteutettiin. Laidunalueen perustamisen kokonaiskustannukset olivat 5135 €, josta avustus kattoi 95 % materiaalikuluista (aitaustarvikkeet, kuten verkko ja tolpat) sekä pienimuotoisesta raivauksesta aiheutuneita kuluja. Lammaslaiduntalkoissa 11.-12.6.2022 hoitamattomana ollut maatalousmaa muutettiin talkoovoimin laitumeksi. Aitalinjaa raivattiin 1350 metriä ja aitatolppia pystytettiin 350 kpl.

Mönkijä ja peräkärry.
Helmi-avustus kattoi 95 % Junnilan laidunalueen perustamisen materiaalikuluista. Kuva: Rauno Vaherva.

 

Talkoolaiset rakentaa aitaa.
Laitumen perustaminen sujui hienosti innokkaiden talkoolaisten ansiosta. Kuva Rauno Vaherva.

Inventoinnista apua hoitosuunnitelmaan

Uuden Junnilan lammaslaidunalueen perinnebiotoopit inventointiin myös kesällä 2022. Inventoinnin myötä saadaan hyviä neuvoja siitä, miten juuri kyseistä aluetta tulisi hoitaa. Inventoinnin yhteydessä todettiin, että kunnostuksen alkuvaiheessa tärkeää on nähdä kohteen potentiaali ja se millaiseksi alueen on mahdollista kehittyä tulevina vuosina.

Junnilan ilmakuvat vuosilta 1950 ja 2021.
Junnilan ilmakuvat 1950 ja 2021. Ilmakuvista nähdään, että Junnilan lammaslaidunalue oli 1950-luvulla lähes kokonaan avoin.

Junnilan uuteen lammaslaidunalueeseen liittyy myös tiiviisti keväällä 2021 Akolanlahden rannalle rakennettu Akolan polkusilta. Innoitus polkusiltaan saatiin Oulun ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden vuonna 2014 alueelle laatimasta maisemanhoitosuunnitelmasta. Polkusilta toteutettiin Pohjois-Iin kyläyhdistyksen varoin.

Akolan polkusilta.
Akolan polkusilta valmistui 24.9.2021. Kuva Anita Sievänen.

Ympäristösitoumus- ja sopimus

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan Elyn kanssa Hiastinhaaralle Ympäristösitoumuksen ja -sopimuksen vuosille 2015–2023 ja Patakarille vuosille 2018-2023 sekä luomusitoumuksen. Kummatkin laitumet ovat siirtyneet Luomu-valvontajärjestelmän piiriin vuonna 2019. Myös uusi Junnilan lammaslaidun pyritään saamaan Ympäristösitoumuksen ja – sopimuksen piiriin.

Lampaat laiduntamassa joen rannalla.
Lampaat tekevät laiduntaessaan luonnonmukaista, arvokasta rantaniittyjen hoitotyötä. Kuva Marika Laurila.

Lisätietoja:

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry pohjoisiinkylayhdistys.fi

Kylävaakuna.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Pohjois-Iin kyläyhdistys ry.
Loikka-arkisto kunnalle Ii.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.