Rakennustyömaan jätteiden lajittelun vaatimukset osaksi kilpailutusta

Tilaaja voi vaikuttaa rakennustyömaan jätteiden lajittelun onnistumiseen

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli edellytti Opiskelijankatu 7:n rakennushankkeen kilpailutusvaiheessa, että työmaalla syntyvät jätteet tulee lajitella rakennustyömaalla. Lisäksi Joensuun Elli edellytti, että urakoitsija laatii rakennettavaan kohteeseen jätehuoltosuunnitelman, joka tulee hyväksyttää tilaajalla.

Jätehuoltosuunnitelman tuli sisältää tiedot siitä, mitä jätettä työmaan eri vaiheissa syntyy, ja millä tavalla jätteiden lajittelu aiotaan toteuttaa. Jätteiden lajittelu edellytettiin hoidettavaksi siten, että eri rakennusvaiheissa syntyvien jätteiden keräysastiat ovat työmaalla oikeaan aikaan. Jätehuoltosuunnitelma tuli liittää osaksi urakkasopimusta.

Lisäksi rakennustyömaalle tuli nimetä jätevastaava varmistamaan, että työmaalla toteutetaan laadittua jätehuoltosuunnitelmaa. Jätevastaavan tehtäviin kuului huolehtia siitä, että työntekijät ovat tietoisia lajittelun periaatteista ja käytännöistä. Myös aliurakoitsijoiden perehdyttäminen jätehuoltosuunnitelman mukaisiin toimintatapoihin tunnistettiin tärkeäksi asiaksi lajittelukäytäntöjen jalkautumiseksi.

Jätehuoltosuunnitelmaan sisällytettävät tiedot:

 • Kuinka jätteiden syntypaikkalajittelu toteutetaan?
 • Missä rakennusvaiheessa kyseistä jätettä syntyy ja arvio jätteen määrästä?
 • Miten varmistetaan se, että työmaalla työskentelevät työntekijät osaavat toteuttaa laadittua jätehuoltosuunnitelmaa?

Tilaaja edellytti, että rakennustyömaalla tulee lajitella seuraavat jätteet:

 • biojäte
 • eristevilla
 • kipsilevy
 • kiviaines
 • lasi
 • metalli
 • muovi
 • pahvi/kartonki
 • poltettava jäte/energiajae
 • puu (käsitelty)
 • puu (puhdas)
 • PVC-muovi
 • vaarallinen jäte (kiinteät maalit, aerosolit ja painepakkaukset)

Edellä mainittujen lajiteltavien jätteiden lisäksi urakkaneuvotteluissa sovittiin myös bitumin lajittelusta sekä lisäksi työmaalla lajiteltiin myös julkisivulevy.

Rakennushankkeen tilaaja edellytti, että jätehuoltosuunnitelman toteutumista seurataan jatkuvasti. Jätevastaavan tehtäviin kuului raportoida tilaajalle kuukausittain työmaalla syntyvien jätteiden määrä ja laatu.

Jätteiden lajittelu onnistui Opiskelijankatu 7:n kohteessa hienosti. Iso merkitys oli rakennustyömaan vastaavan mestarin sitoutumisella jätteiden lajitteluun sekä toimintatapojen ohjeistamisella kaikille työmaalla työskenteleville henkilöille. Myös jätteiden lajittelun suunnitelmallisuudella oli merkitystä lajittelun onnistumiseen.

Jarmo Ojalainen, Joensuun Ellin toimitusjohtaja

Opiskeljijankadun kohteen rakensi Rakennustoimisto K.Tervo ja vastaavana mestarina toimi Sami Vottonen. Kokemukset rakennustyömaan lajittelun uusista käytännöistä olivat pääosin positiivisia myös urakoitsijan suunnassa. Haasteiksi työmaalla syntyvien jätteiden tarkassa lajittelussa koettiin tilan puute, jätelajien tunnistaminen sekä asenteiden muuttaminen.

Tulevaisuudessa rakennusmateriaalien valmistajille tulisi lisätä vastuuta  siitä, että materiaaleilla on myös uusiokäyttöä. Lisäksi jo suunnitteluvaiheessa tulisi suosia kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja.

Sami Vottonen, vastaava mestari, Rakennustoimisto K.Tervo 

Rakennustyömaan jätehuollon koordinoinnista ja kehittämistyöstä vastasi Puhas Oy. Jätehuollosta vastaamisen ohella Puhas Oy:n rooli oli keskeinen jätteisiin liittyvissä neuvonta- ja viestintätehtävissä sekä kuukausittaisissa raportoinneissa. Lisäksi materiaalien hyödyntämiseen, erilaisiin keräysvälineisiin ja vaarallisten jätteiden talteenottoon panostettiin.

Lajittelu kyllä onnistuu työmailla, jos työnjohto on sitoutunutta, materiaaleille on kysyntää, jätehuollon hinnat lajitteluun kannustavia ja eri tahojen välinen yhteistyö toimii. Toki olennaista asiassa on myös se, että materiaalien kierrätys otettaisiin huomioon jo materiaalien suunnitteluvaiheessa.

Matti Mikkelä, Puhas Oy

Opiskelijankatu 7:

214 opiskelija-asuntoa, valmistuskeittiö sekä ravintola.

Rakennushankkeessa jätettä syntyi 884 tonnia (sisältää myös purkamisessa syntynyttä jätettä).

Jätteiden kierrätysasteeksi saatiin 82,6 %, energiaksi päätyi 14,3 % ja loppusijoitukseen 3 %. Lisäksi työmaalta kerättiin erikseen vaaralliset jätteet sekä sähkölaitteet.

Urakka-asiakirjaan sisällytettyjen edellytysten osalta tehtiin yhteistyötä Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeen alueellisen yhteistyöryhmän kanssa.

 

Lisätietoja:

Jarmo Ojalainen, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli

jarmo.ojalainen@joensuunelli.fi

 

Aino Heikura, Circwaste –  Kohti kiertotaloutta -hanke

aino.heikura@pohjois-karjala. 

 

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.