Pilaantuneet maat turvallisesti hyötykäyttöön

Ilmakuva Sampaanalanlahden alueesta. © Ramboll Oy

Ramboll hyödyntää teollisuusalueella muodostuvia jätteitä sekä pilaantuneita sedimenttejä Sampaanalanlahden satama-alueen täytössä. Hankkeen tavoitteena on säästää neitseellistä kiviainesta, vähentää ilmastopäästöjä sekä saada aikaan taloudellisia säästöjä verrattuna perinteiseen maarakentamiseen.

Teollisuusjätteistä saatavilla lisämassoilla paitsi täytetään teollisuusalueeksi muutettavaa satama-aluetta, mutta myös pystytään vaikuttamaan merkittävästi käsiteltävien massojen laatuun. Erilaisia sideaineratkaisuja hyödyntäen saadaan aikaan kestäviä kenttärakenteita. Myös massastabiloinnin päälle tehtävissä täyttö- ja päällysrakennekerroksissa hyödynnetään teollisuudesta saatavia sivutuotteita ja jätteitä.

Uusia materiaaliyhdistelmiä teollisuuden jätemateriaaleista

Hankkeessa testataan erilaisten teollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia Sampaanalanlahden rakenteissa. Testattavia materiaaleja ovat mm. erilaiset tuhkat, kipsi, viherlipeäsakka, kaoliinisavi, meesa ja jätekalkki. Näiden materiaalien hyödyntämistä kokeillaan yhdessä erilaisten pehmeiden maa-ainesten, kuten saven, ylijäämämaiden sekä väylän ruoppaussedimenttien kanssa. Lisäksi selvitetään erilaisia materiaalien prosessointimahdollisuuksia.

Hankkeessa testataan erilaisia massastabilointisovellutuksia, runkomateriaalin parantamismahdollisuuksia sekä täyttö- ja päällysrakenneratkaisuja. Valituista rakenteista laaditaan kevennetyt elinkaarianalyysi- ja elinkaarikustannuslaskelmat, joissa verrataan hanketta perinteisempään rakenneratkaisuun.

Sedimentit hyötykäyttöön

Rauman väylältä ruopattavat sedimentit ovat osittain pilaantuneet tributyylitinalla (TBT), hiilivedyillä (erityisesti PCB) sekä metalleilla, joista erityisesti kuparin pitoisuudet ovat korkeat. Sedimenttejä ei saa läjittää merialueelle, mutta ne on mahdollista hyödyntää Sampaanalanlahden alueelle tehtävien kenttien pohjarakenteissa siten, että ne sekoitetaan lahden pohjalle kertyneeseen stabiloitavaan ainekseen.

Hanke on osa suurempaa kymmenen hehtaarin kokonaisuutta, josta tässä osahankkeessa rakennetaan noin 1,5 hehtaarin kokoinen alue. Hankkeessa toimitaan voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa.

Aikataulu: 10/2017 – 2019

Lisätietoja:

Tekniset asiat: Harri Jyrävä, puh. 0400 732 593,etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Projektipäällikkö: Tuomas Suikkanen, puh. 040 145 7379, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Ympäristögeotekniikka T&K, Ramboll

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto toimijalle Ramboll.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.